คณะอำนวยการโครงการ

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park)
 • ๑. นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
 • ๒. นายวัฒนชัย วินิจจะกูล
 • ๓. นางสาวรินศิริ ทองคำ
 • ๔. นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
 • ๕. นางสุรีพันธ์ เป็งกาสิทธิ์
 • ๖. นางนวลฉวี ชื่นกิ่งแก้ว
 • ๗. นางสาวนวพร มาลาศรี
 • ๘. นายสกลศักดิ์ บูรณะกุศล
 • ๙. นางสาววรธิดา วรทิศ
 • ๑๐. นางสาวนันธนา เจริญภักดี
 • ๑๑. นางสาวทัศนีย์ จันอินทร์

ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์

 • ๑. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ๒. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำงานศึกษาข้อมูล และมัลติมีเดีย

 • ๑. สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น

 • ๑. บริษัท เฟิสท์สเต็ป คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณด้านข้อมูล

 • ๑. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • ๒. ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 • ๓. เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกท่าน