คณะอำนวยการโครงการ

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park)
 • ๑. นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
 • ๒. นายวัฒนชัย วินิจจะกูล
 • ๓. นางสาวรินศิริ ทองคำ
 • ๔. นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
 • ๕. นางสุรีพันธ์ เป็งกาสิทธิ์
 • ๖. นางนวลฉวี ชื่นกิ่งแก้ว
 • ๗. นางสาวปณิธาน ภาสกานนท์
 • ๘. นางสาวนวพร มาลาศรี
 • ๙. นางสาวฉัตราภรณ์ กงสิน
 • ๑๐. นางสาวนันธนา เจริญภักดี
 • ๑๑. นางสาวทัศนีย์ จันอินทร์
 • ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กรมศิลปากร

  • ๑. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  • ๒. ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  • ๓. นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
  • ๔. เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกท่าน

  คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • ที่ปรึกษา
  • ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ๒. ดร.วรภัทร ไพรีเกรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ส่วนจัดทำเอกสารงานวิจัย
  • ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คณะศิลปศาสตร์

  • เทคนิคการจัดทำ e-book และสื่อผสม
  • ๑. อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ๒. อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ