ระยะที่ ๑

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park)
 • ๑. นางสิริกร มณีรินทร์
 • ๒. นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
 • ๓. นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
 • ๔. นางศศิธร ศิริรัตนากูล
 • ๕. นางวลัยพร จารุกลัส
 • ๖. นายวัฒนชัย วินิจจะกูล
 • ๗. นางสาวนันธนา เจริญภักดี
 • ๘. นางสาววิศรา วิจิตรวาทการ
 • ๙. พันตรี นันทิวัต ธรรมหทัย
 • ๑๐.นายจักรรัตน์ ลีนุตพงษ์
 • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๑. อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษาโครงการ
 • ๒. อาจารย์สามารถ สุขกนิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • ๓. อาจารย์เพิ่มเกียรติ นิลพังงา รองหัวหน้าโครงการ
 • ๔. อาจารย์วิชชุตา วุธาทิตย์ หัวหน้าคณะวิจัยข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อ
 • ๕. อาจารย์วรพจน์ ส่งเจริญ ผู้ดูแลการผลิตสื่อต่าง ๆ
 • ๖. ดร.อภิวัฒน์ แสงดีจริง ฝ่ายผลิตสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ๗. อาจารย์ปนัดดา นิลพังงา ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์ และวิจัยข้อมูล
 • ๘. อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์ โปรแกรม ให้บริการสืบค้น และจัดทำเว็บไซต์เพื่อ ให้บริการ
 • ๙. อาจารย์ทัศนีย์ กรชาลกุล ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์ โปรแกรมให้บริการสืบค้น และจัดทำเว็บไซต์เพื่อ ให้บริการ
 • ๑๐.อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ฝ่ายประสานงาน
 • ๑๑. นางสาวชลลดา ปากพลีนอก ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานทั่วไป
 • ๑๒. นางสาวปวรา ชูสังข์ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานทั่วไป
 • ๑๓. นางสาวสุทรา พุกพาน ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบงานข้อมูล
 • ๑๔. นางสาวชุติมา สวัสดิยภานนท์ ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบงานข้อมูล
 • ฝ่ายทำวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อ
 • ๑๕.อาจารย์อัจนารวีย์ ศิริพานิช ผู้ช่วยนักวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อ
 • ๑๖.อาจารย์กฤติน ติลกานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อ
 • ฝ่ายผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 • ๑๗.นายเจษฎ์ สิทธิดำรง ผู้ช่วยฝ่ายงานสามมิติ
 • ๑๘.นายมาณิก นิลสุวรรณ ผู้ช่วยฝ่ายงานสามมิติ
 • ๑๙.นายเอกรัตน์ นิภานันท์ ผู้ช่วยฝ่ายงานสามมิติ
 • ๒๐.นายประทวน สอนศิริ ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพประกอบและตกแต่ง
 • ๒๑.นายพลกฤษณ์ ตั้งเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพเคลื่อนไหว
 • ๒๒.นางสาวศันติกา หน่องพงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพเคลื่อนไหว
 • ๒๓.นายเซน นันทวิญญู ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำสื่อภาพถ่าย
 • ๒๔.นายวศิน ภุมรินทร์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำสื่อภาพถ่าย
 • ๒๕.นายชนินทร์ อรุโณทัย ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำสื่อภาพถ่าย
 • ๒๖.นายเจษฎา กมลเนตรสวัสดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำสื่อภาพถ่าย
 • ๒๗.นางสาววีรวรรณ์ จิรโศภิน ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๒๘.นางสาวชัชณี คุรุภากรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๒๙.นางสาวสวนีย์ เจริญรวย ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๐.นางสาวมนฤดี มิตรเจริญถาวร ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๑.นายชาญชัย นาคะเลิศกวี ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๒.นายปิติพล ศุขประเสริฐ ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๓.นายสรากร ประสงค์ศิลป์ ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๔.นายธนันต์ บุญญธนาภิวัฒน์ ผู้ช่วยฝ่ายงานกองถ่าย
 • ๓๕.นายศักดา ส่งเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเพลงประกอบ
 • ๓๖.นางสาวมลฤดี ยุรศักดิพงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานการผลิต
 • ฝ่ายผลิตสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ๓๖.นางสาวรัชณู อัครวิกรัย ผู้ช่วยฝ่ายผลิตสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ๓๗.นางสาวอัมพวัน ใจมา ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำข้อมูลเป็นดิจิตอล
 • ๓๘.นายธนกร รุ่งราตรี ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพกราฟิก
 • ๓๙.นายกันย์ เกษมเจริญวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพกราฟิก
 • ๔๐.นายนิทัศน์ ประสมทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพกราฟิก
 • ๔๑.นายวรรณธัช ชั้นแจ่ม ผู้ช่วยฝ่ายงานภาพกราฟิก
 • ๔๒.นายอดิเรก แก้วมะหิงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายงานโปรแกรม
 • ๔๓.นายสมโภช หาญยิ่ง ผู้ช่วยฝ่ายงานโปรแกรม
 • ๔๔.นายเดชา สารใจคำ ผู้ช่วยฝ่ายงานโปรแกรม
 • ฝ่ายผลิตสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ๔๕.นายวรดล ต้นตระกูล ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ และ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๔๖.นายธเนศ แสนโกวินกุล ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ และ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๔๗.นางสาวปฤศนา พูลศิลป์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ และ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๔๘.นายฐิติรัตน์ บุนนาค ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ และ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๔๙.นางภรณี อิทธินันทวีระชัย ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ และ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๕๐.นายอนุพงษ์ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำเว็บไซต์
 • ผู้มีอุปการคุณด้านข้อมูล
 • คุณอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณสมศรี เอี่ยมธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณโสมสุดา ลียะวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณอรพินท์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร
 • คุณสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม ศิลปากร
 • คุณนัยนา แย้มสาขา นักจดหมายเหตุ ๘ ว.
 • คุณกรพินธุ์ ทวีตา นักจดหมายเหตุ ๗ ว.
 • คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ นักจดหมายเหตุ ๖ ว.
 • คุณเสาวลักษณ์ กลิ่นหอมหวล เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณพูนสุข กอบแก้ว เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณสุภาพ กัณธะกิจ เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณพนาวัลย์ จ่างแสง เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณเสวียง พิมพา พนักงานเก็บเอกสาร
 • พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน เลขานุการ กองทัพเรือ
 • เรือเอกณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกเรือพระราชพิธี สำนักงาน เลขานุการกองทัพเรือ
 • นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ กรมยุทธการทหารเรือ
 • คุณราตรี บัวประดิษฐ์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ถนน
 • อรุณอมรินทร์ กรมศิลปากร
 • คุณสุบงกช ธงทองทิพย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
 • คุณวรรณา หาญกมลศิริ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม
 • พระเทพปัญญามุนี (ญาโณ ทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • นายแพทย์คฑาวุธ โลกาพัฒนา แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน
 • เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุก ๆ ท่าน

ระยะที่ ๒

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
 • ๑. นางสิริกร มณีรินทร์
 • ๒. นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
 • ๓. นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
 • ๔. นางศศิธร ศิริรัตนากูล
 • ๕. นางวลัยพร จารุกลัส
 • ๖. นายวัฒนชัย วินิจจะกูล
 • ๗. นายพงษ์เทพ ลดาเสถียร
 • ๘. นางสาวนันธนา เจริญภักดี
 • ๙. นางสาววิศรา วิจิตรวาทการ
 • ๑๐.นายจักรรัตน์ ลีนุตพงษ
 • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๑. อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษาโครงการ
 • ๒. อาจารย์สามารถ สุขกนิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • ๓. อาจารย์เพิ่มเกียรติ นิลพังงา รองหัวหน้าโครงการ
 • ๔. อาจารย์วิชชุตา วุธาทิตย์ หัวหน้าคณะวิจัยข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อ
 • ๕. อาจารย์วรพจน์ ส่งเจริญ ผู้ดูแลการผลิตสื่อต่าง ๆ
 • ๖. อาจารย์ปนัดดา นิลพังงา ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์และวิจัยข้อมูล
 • ๗. อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์ โปรแกรม ให้บริการสืบค้น และจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการ
 • ๘. อาจารย์ทัศนีย์ กรชาลกุล ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์ โปรแกรมให้บริการ สืบค้น และจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการ
 • ๙. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ฝ่ายประสานงาน
 • ๑๐. นางสาวปวรา ชูสังข์ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานทั่วไป
 • ๑๑. นางสาวสุทรา พุกพาน ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบงานข้อมูล
 • ๑๒. นางสาวสุชาดา สิระปาณิชาติ ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบงานข้อมูล
 • ฝ่ายทำวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๓.อาจารย์อัจนารวีย์ ศิริพานิช ผู้ช่วยนักวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๔.อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้ช่วยนักวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๕.อาจารย์สาระ มีผลกิจ ผู้ช่วยนักวิจัยข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๖.อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๗.อาจารย์กฤติน ติลากานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • ฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ๑๘.อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ๑๙.นายนพดล สังวาลย์เพชร ผู้ช่วยฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ๒๐.นายนพดล จันทร์หอม ผู้ช่วยฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ๒๑.นายอกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ
 • ฝ่ายผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเว็บไซต์
 • ๒๒.นายพลกฤษณ์ ตั้งเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเว็บไซต์
 • ๒๓.นางสาวศันติกา หน่องพงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำเว็บไซต์
 • ๒๔.นายเซน นันทวิญญู ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำสื่อภาพถ่าย
 • ๒๕.นายศักดา ส่งเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเพลงประกอบ
 • ๒๖.นายวิทวัส ศุภเมธากร ผู้ช่วยฝ่ายเสียงประกอบ
 • ฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับจัดงานจัดเก็บเชิงอนุรักษ์โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๒๗.นายวรดล ต้นตระกูล ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับจัดงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • ๒๘.นางสาวปฤศนา พูลศิลป์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสำหรับจัดงานจัดเก็บเชิง อนุรักษ์ โปรแกรมให้บริการสืบค้น
 • คณะผู้ผลิตสื่อประกอบโปรแกรมมัลติมีเดีย
 • ตำรารำ
 • คุณชวลิต สุนทรานนท์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • คุณลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • คุณอัมไพวรรณ เดชะชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • อาจารย์เรวดี สายาคม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการรำแม่บทใหญ่
 • อาจารย์กรรณิการ์ วีโรทัย ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการรำแม่บทใหญ่
 • อาจารย์ขวัญใจ คงถาวร ผู้แสดงตัวพระ-รำแม่บทใหญ่
 • อาจารย์ฤดีชนก คชเสนี ผู้แสดงตัวนาง-รำแม่บทใหญ่
 • อาจารย์สุกัญญา กุลวราภรณ์ ผู้ขับร้องเพลงชมตลาด
 • อาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ ผู้ขับร้องเพลงชมตลาด
 • คุณประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ ผู้ควบคุมการผลิตดนตรี
 • คุณวุฒิพิชัย อัศวเลิศวิสุทธิ์ ผู้ควบคุมการผลิตวีดิทัศน์ ๖ มุมกล้อง และภาพนิ่ง
 • คุณสรินทร์ทิพย์ เชิดชูตระกูลชัย ผู้ช่วยการผลิตวีดิทัศน์ ๖ มุมกล้อง และภาพนิ่ง
 • คุณสาธิต จิตดี ผู้บันทึกวีดิทัศน์เบื้องหลังการทำงาน
 • ห้องบันทึกเสียง ศรีสยาม บันทึกเสียงดนตรีประกอบการแสดง
 • หจก. อาร์ เอ็ม ดี มีเดีย บันทึกเสียงสำหรับวีดิทัศน์
 • บจก. สตูดิโอกรุงเทพ สถานที่ถ่ายทำและบันทึกเทปวีดิทัศน์
 • บจก.จูฑะฤทธิ์ มัลติมีเดีย ควบคุมการผลิต
 • ดอกสร้อยสุภาสิต
 • อาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ ผู้ขับร้องเพลงไทยจากบทดอกสร้อยสุภาษิต
 • อาจารย์นาฏสุดา สุวรรณภัฏ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะบทดอกสร้อยสุภาสิต
 • นางสาวนลินี ใจดำ ผู้อ่านทำนองเสนาะบทดอกสร้อยสุภาสิต
 • นางสาวมนัสวี สกุณา ผู้อ่านทำนองเสนาะบทดอกสร้อยสุภาสิต
 • บจก. เกคโค สตูดิโอ คอมเพล็กซ์ บันทึกเสียงเพลงประกอบสื่อ
 • หนังสือพุทธจริยา
 • อาจารย์บรรลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย จิตรกรภาพสีน้ำพุทธประวัต
 • วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • บางกอกดอลล์ (Bangkok Dolls) โดย คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล
 • ผู้ผลิตหุ่นตุ๊กตาในชุดการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • พระราชพิธีในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่
 • ผู้ให้การสนับสนุนวีดิทัศน์ พระราชพิธีในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด
 • ผู้มีอุปการคุณด้านข้อมูล
 • คุณอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณสมศรี เอี่ยมธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณโสมสุดา ลียะวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร
 • คุณอรพินท์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร
 • คุณสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
 • คุณนัยนา แย้มสาขา นักจดหมายเหตุ ๘ ว.
 • คุณกรพินธุ์ ทวีตา นักจดหมายเหตุ ๗ ว.
 • คุณสาลินี ชุ่มวรรณ์ นักจดหมายเหตุ ๗ ว.
 • คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ นักจดหมายเหตุ ๖ ว.
 • คุณเสาวลักษณ์ กลิ่นหอมหวล เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณพูนสุข กอบแก้ว เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณสุภาพ กัณธะกิจ เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณพนาวัลย์ จ่างแสง เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ ๕
 • คุณเสวียง พิมพา พนักงานเก็บเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกๆ ท่าน