สารบัญ
หอพระสุราลัยพิมาน

หอนี้ สร้างไว้ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นหอเล็กๆ ชั้นเดียวยกพื้นสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สร้างทอดจากทิศเหนือไปใต้มีมุขกระสันต่อเนื่องระหว่างองค์พระที่นั่งกับหอ

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และเครื่องตกแต่งชายคาตามศิลปะของการก่อสร้าง แบบไทยโดยพร้อมสรรพ หน้าบันจำหลักลายกระหนกหางสิงห์ก้านแย่งลงรักปิดทอง พื้นประดับกระจกสี

พระทวารพระบัญชร มีเรือนแก้วเป็นลายดอกเบญจมาศ หน้าบานเขียนลายทองเป็นภาพเขาไกรลาศ บนพื้นสีแดง

ผนังภายในเขียนลายเครือใบเทศ เชิงผนังเขียนลายกรวยเชิง

หอพระสุราลัยพิมานซึ่งในกาลก่อนเรียกว่า “หอพระเจ้านี้” เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตองค์น้อย พระชัยเนาวโลหะ พระชัยวัฒนประจำรัชกาล พระพุทธปฏิมากรห้ามสมุทร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ และพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆ

ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย(พระพุทธรูปแก้วผลึกเพชรน้ำค้าง) จากนครจำปาศักดิ์เข้ายังพระมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ นั้น ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไปประดิษฐานไว้ในหอพระสุราลัยพิมานนี้ และเสด็จฯ ไปทรงสักการบูชาวันละสองเวลาเข้าเย็นมิได้ขาด

๑๘
หน้า ๑๘ จาก ๒๗ หน้า