สารบัญ
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์ คือทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จพระราช สมภพเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ พระองค์ทรงเป็นพระราชปิโยรสซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดและไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารอยู่เสมอ

แต่พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นรัชทายาทอยู่เพียง ๗ ปี ก็ประชวรทิวงคตด้วยโรคพระวักกะพิการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๖ พรรษาเศษ

หน้า จาก ๒๗ หน้า