สารบัญ
พระที่นั่งองค์ที่ ๔-๑๑

๔. พระที่นั่งตำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับองค์พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ทางด้านตะวันตกเป็นห้องเครื่อง ลายคราม มีนามขนานเป็นการภายในว่า “ห้องผักกาด”

๕. พระที่นั่งพิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร พระที่นั่งองค์นี้สร้างต่อเนื่องกับพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ทางด้านตะวันออกเป็นห้องพระภูษา

๖. พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่ง มูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติพระเฉลียงด้านหน้าต่อเนื่องกับท้องพระโรงหลังพระที่นั่งจักรี- มหาประสาท เป็นพระที่นั่ง ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นที่สำหรับข้าทูลละอองธุลีพระบาท มิได้ใช้เป็นที่ประทับ ส่วนชั้นบน ซึ่งเป็นที่ประทับนั้น มีห้อง ๓ ห้อง คือ

ห้องกลาง เป็นห้องใหญ่ เรียกกันว่า “ห้องเหลือง” เมื่อยังสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทไม่แล้วเสร็จ ได้ทรงใช้ห้องนี้เป็นที่รับรองแขกเมืองผู้มีเกียรติ มีหลักฐานปรากฏว่า เมื่อดยุ๊คออฟเยนัว พระอนุชาธิราชของ สมเด็จพระบรมราชินี แห่งอิตาลี คิง คาละคาคัว (King Kalakakua) ประมุขแห่งเกาะฮาราย สมัยเมื่อยังมิได้ ขึ้นอยู่กับอเมริกาพร้อมด้วย นายวิลเลี่ยม อาร์มสตรอง นายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ที่ห้องนี้ จากนั้นก็ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาที่ห้อง น้ำเงิน นอกจากการรับแขกเมืองแล้ว ยังได้ทรงใช้ห้องนี้ประกอบการพระราชพิธีและการพระราชกุศลเป็นการ ภายในอีกด้วย

ห้องด้านตะวันออก เรียกกันว่า “ห้องน้ำเงิน” สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับ ณ พระราชมณเฑียรหมู่นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราช- อิสสิริยาภรณ์ พระมาลา เครื่องราชูปโภค พระแสงและสิ่งของมีค่าอื่นๆ มาตั้งแต่งไว้ (ดูจดหมายเหตุของ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ ประจำวันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๖ (หน้า ๒๒)) และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระอัครมเหสี เสด็จออกรับแขกเมืองผู้มีเกียรติที่ห้องนี้

ห้องด้านตะวันตก เรียกกันเป็นการภายในว่า “ห้องเขียว” เป็นห้องทรงพระสำราญ

๗. พระที่นั่งอมรพิมานมณี เป็นพระวิมารที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างต่อจากพระเฉลียงด้านหลัง พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

๘. พระที่นั่งสุธาศรีอภิรมย์ เป็นห้องประทับสมเด็จพระอัครมเหสี สร้างอยู่ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งอมรพิมานมณี

๙. พระที่นั่งบรรณาคมสรนี เป็นห้องทรงพระอักษร สร้างอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งอมรพิมานมณี

๑๐. พระที่นั่งราชปรีดีวโรทัย เป็นห้องพักผ่อนพระราชอิริยาบถ สร้างต่อเนื่องกับห้องเขียวในพระที่นั่งบรมราช สถิตยมโหฬารทางด้านเหนือ เรียกกันว่า “ห้องเขียวนอก” จากพระที่นั่งองค์นี้ มีชานเป็นทางเดินต่อเนื่องกับพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ได้ด้วย

๑๑. พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร เป็นห้องสมเด็จพระราชโอสร และสมเด็จพระราชธิดา สร้างต่อทางด้านเหนือของพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ตรง “ห้องน้ำเงิน”

๒๕
หน้า ๒๕ จาก ๒๗ หน้า