สารบัญ
วังวินด์เซอร์ (The Windsor Royal Mansion)

วังวินด์เซอร์ หรือ วังกลางทุ่ง หรือ วังใหม่ เป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ตั้งอยู่กลางทุ่ง ประทุมวัน ตรงบริเวณที่ปัจจุบันนี้คือ สนามกีฬาแห่งชาติ ใกล้กับวังสระปทุม และวังของกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน)

วังวินด์เซอร์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น มีบันไดขึ้นลงตรงกลาง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนกอธิก ดูคล้ายกับพระราชวังวินด์เซอร์ ประเทศอังกฤษ ชาวต่างชาติสมัยนั้นจึงเรียกกันติดปากว่า "วินด์เซอร์คาสเซิล" แต่คนไทยนิยมเรียกตามสถานที่ตั้งว่า วังกลางทุ่ง เนื่องจากอยู่กลางทุ่งประทุมวัน ใกล้คลองบางกะปิ บ้างก็เรียกว่า วังใหม่ เนื่องจากเป็นวังที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลวังใหม่ หรือ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ในปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทิวงคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ก่อนที่จะ เสด็จมาประทับที่วังนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยได้พระราชทานวังนี้ พร้อมที่ดินบริเวณรอบๆ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน และได้พระราชทานนามใหม่ ในเวลาต่อมาว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙

วังวินด์เซอร์ ถูกใช้เป็นหอพักของนิสิตโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเรื่อยมา จนมีการตั้ง แผนกฝึกหัดครูของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และสถาปนาโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อให้นิสิตแผนกฝึกหัดครู ใช้ฝึกความชำนาญในการสอน และได้ใช้ อาคารวังวินด์เซอร์ เป็นอาคารเรียน เรียกว่า ตึกหอวัง

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ทางรัฐบาล โดย นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. อธิบดีกรมพลศึกษา ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ตำบลวังใหม่จากมหาวิทยาลัย โดยรื้อถอนวังวินด์เซอร์ รวมทั้งเรือนนอน สระน้ำ สวนดอกมะลิ และสวนผัก บริเวณรอบๆ เพื่อก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติ ตั้งชื่อว่า สนามศุภชลาศัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ การก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนพลศึกษากลาง และ กรมพลศึกษา ย้ายมาอยู่ที่นี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑

ส่วนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนสร้างใหม่ ริมถนนพญาไท จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงยุบโรงเรียนลง เพื่อนำสถานที่ไปใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาจนถึงปัจจุบัน

๒๗
หน้า ๒๗ จาก ๒๗ หน้า