คณะอำนวยการโครงการ

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park)
 • ๑. นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
 • ๒. นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
 • ๓. นางวลัยพร จารุกลัส
 • ๔. นายวัฒนชัย วินิจจะกูล
 • ๕. นางสาวรินศิริ ทองคำ
 • ๖. นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
 • ๗. นางสุรีพันธ์ เป็งกาสิทธิ์
 • ๘. นางสาวนวพร มาลาศรี
 • ๙. นายสุธี จัดละ
 • ๑๐. นางสาวนฤมล ดอกพิกุล
 • ๑๑. นายสกลศักดิ์ บูรณะกุศล
 • ๑๒. นางสาวนฤมล อิ่มใจ
 • ๑๓. นางสาวปนัดดา ศรีวรกุล
 • ๑๔. นางสาวนันธนา เจริญภักดี
 • ๑๕. นางสาวทัศนีย์ จันอินทร์
 • กรมศิลปากร

 • ๑. นางวิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • ๒. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 • ๓. นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • ๔. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ที่ปรึกษา
 • ๑. อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ๒. อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ

ส่วนจัดทำเอกสารงานวิจัย

 • นิราศนครวัด
 • ๑. รองศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ

 • ตำราแพทย์แผนโบราณ
 • ๑. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ

 • ตำรับแกงไทย
 • ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์โสภิน มีระเกตุ

 • สมุดไทยดำ ตำราชกมวย
 • ๑. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ

 • เพลงดนตรีประวัติศาสตร์
 • ๑. รองศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ

เทคนิคการจัดทำ e-book และสื่อผสม

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ๑. อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี
 • ๒. อาจารย์โกวิท มีบุญ
 • ๓. นายทศพร ตนสุขขา
 • ๔. นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร