นิราสนครวัด เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จกรุงกัมพูชาเป็นการ
ส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๔๖๗ ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๒ พรรษา และเป็น
นิราศโบราณเรื่องเดียวที่แต่งคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว โดยมี
กลอนนิราศนครวัดอยู่ตอนต้นเรื่องเป็นเสมือนคำนำของหนังสือ
ที่บอกเล่าถึงการเสด็จไปเยือนกัมพูชา
นิราสนครวัด เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อครั้งเสด็จกรุงกัมพูชาเป็นการ ส่วนพระองค์
ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๔๖๗ ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ
๖๒ พรรษา และเป็น นิราศโบราณเรื่องเดียว
ที่แต่งคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว โดยมี
กลอนนิราศนครวัดอยู่ตอนต้นเรื่องเป็นเสมือน
คำนำของหนังสือ ที่บอกเล่าถึงการเสด็จ
ไปเยือนกัมพูชา